Gaku-daiko

Gaku-daiko


211.312-7


Japón (Reino de)


Family: 
Membranófono