Bandurria

Bandurria


321.322.6


España (Reino de)


Family: 
Cordófono