Bandurria

Bandurria


321.322.6


España (Reino de)


Familia: 
Cordófono